Projektbeskrivelse

‘Kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger i Svendborg kommune’ er et undersøgelsesprojekt, som Svendborg Kommune gennemfører i samarbejde med Svendborg Museum i perioden august 2010 til  efterår 2011.

Kommunerne har til opgave at sikre bevaringsværdige kulturhistoriske bygninger og anlæg i byerne og landskabet. Indsatsen skal rettes mod at vise menneskers virksomhed i alle perioder fra forhistorisk tid op til nutiden. Kulturhistorien fortæller os om, hvordan mennesker gennem tiden har udnyttet naturgrundlaget til at skabe byer, havne, industrier, infrastruktur, foreningsliv, skoler, jordbrug o.s.v.

Det betyder ikke, at alt det gamle skal bevares. Men det er vigtigt at finde frem til de væsentligste kulturhistoriske helheder og kulturspor og passe på dem, fordi de er med til at minde os om og levendegøre fortællingerne om samfundets udvikling. Det er også med at gøre vores byer og landskaber mere spændende at bo i og besøge.

I den nuværende kommuneplan for Svendborg Kommune er der fra den tidligere regionplan overført værdifulde kulturmiljøer. Det er de to herregårde Hvidkilde og Valdemars Slot samt en række kystkulturmiljøer. Men der er endnu ikke foretaget kortlægning og udpegning af kulturhistoriske helheder i købstaden, stationsbyer og landbebyggelser. Endnu har der heller ikke været et samlet blik  på de fysiske spor fra den nyere tids kulturhistorie i Svendborg kommune: andelstid, industrier og kulturmiljøer fra velfærdssamfundets opbygning.

Det er baggrunden for Kulturarvsprojektet, som igangsættes i et samarbejde mellem Svendborg Kommune og Svendborg Museum. Projektet er forankret i Plan & GIS og COWI deltager i projektet som faglig konsulent.

Projektets formål

  • At sikre et fælles administrationsgrundlag vedrørende kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger for hele kommunen.
  • At leve op til planlovens krav om at udpege særligt bevaringsværdige kulturmiljøer, også i byerne og ud fra et lokalt perspektiv.
  • At bidrage til at skabe en samlet fortælling om Svendborg kommune.
  • At understøtte lokale udviklingsprojekter med grundlag i kulturarven.

Projektets aktiviteter

Projektet løber i tre spor: En kortlægning af kulturmiljøer, en SAVE-bygningsregistrering og formidling om kulturarven. Se på blog-siden Definition og metoder mere om projektets undersøgelsesmetoder.

1. Baggrundsmateriale og analyser (august 2010 – oktober 2010)

Første skridt er en faglig beskrivelse af kommunens naturgrundlag, landskaber, kulturhistorie samt arkitektur og byggeskik. Disse hovedtræk beskrives ud fra gamle og nye kort, tidligere registrering og andet kildemateriale samt interviews. Der udarbejdes tematiske kort, som viser eksempelvis landbebyggelser, ejerlav, udskiftningsformer, infrastruktur, institutioner, industrier m.m.

2. Oversigt over kulturmiljøer (oktober 2010)

På baggrund af analyserne udarbejdes en oversigt over de karakteristiske typer af kulturmiløjer i Svendborg kommunes historie.

3. Bruttoliste og udvælgelseskriterier (oktober 2010)

Sammen med projektgruppen udarbejdes en bruttoliste af bevaringsværdige kulturmiljøer, og udvælgelseskriterne drøftes.

4. Prioritering/Workshop I (oktober 2010)

Sammen med projekt- og følgegruppen udpeges ca. 30 kulturmiljøer og en foreløbig afgrænsning af de udvalgte steder.

5. Feltregistreringer (november 2010 – februar 2011)

Projektets faglige konsulenter drager i felten og registrerer de udvalgte kulturmiljøer: bygninger, landskabstræk, hegn, diger og andre elementer og strukturer, der knytter sig specifikt til hvert af kulturmiljøerne. De synlige spor – bærende bevaringsværdier – skal sikres for at fortælleværdien forbliver intakt. Kortlægningen leveres i GIS-format, så det kan indarbejdes i digitale kort.

6. Visioner og mål/Workshop II (februar 2011)

På baggrund af kulturmiljøkortlægningen formuleres sammen med projekt- og følgegruppen et oplæg til Byrådets vision og målsætning for kulturarven i Svendborg Kommune. Ved workshoppen vil der også blive diskuteret, hvordan kulturarven kan bruges i udviklingsmæssigt øjemed til attraktiv bosætning, oplevelsesrigt kulturliv og turisme samt erhvervsudvikling.

7. Overdragelse til politikerne

I foråret 2011 præsenteres projektets resultater for politikerne fra Udvalget for Kultur og Planlægning og Udvalget for Miljø og Teknik, som oplæg til refleksioner og drøftelser af, hvordan Svendborg Kommune kan beskytte og bruge kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger i den fremtidige planlægning og udvikling. 

Projektets resultater vil danne baggrund for revideret tema om kulturarven i forslaget til Kommuneplan i 2013.

Formidling

På denne blog er der mulighed for, at borgere kan melde direkte ind med gode historier og kommentarer om kulturarven i Svendborg kommune.

Projektorganisation

En kreds af ressourcepersoner med særlig viden på området er inviteret til at deltage i projektet sammen med politikere fra Udvalget for Kultur og Planlægning:

Projektledelse

Jan Carlsson, planchef – Esben Hedegaard, museumschef – Helle Juul Kristensen, Plan

Projektkonsulenter

Lene Bang Krause, projektansat i Plan – Lars Lund, COWI

Projektgruppe

Astrid Krarup Andersen, GIS – Klaus Johannesen, Plan – Marianne Christiansen, Plan – Erik Krahn, Byggesag – Bitten Jakobsen, Byggesag – Kirsten Kaas Spanggård, Biblioteket – Henrik Fog-Møller, By og Land Sydfyn

Følgegruppe

Bruno Hansen, Udvalgsformand for Kultur og Plan – Flemming Madsen, Udvalget for Kultur og Plan – Morten S. Petersen, Udvalget for Kultur og PLan – Lone Himmelstrup, afdelingschef i Miljø og Teknik – Carsten V. Nielsen, turistchef – Ole Østergaard, By og Land Sydfyn – Lasse Bo Hanberg, Baggårdteatret – Inge Skelgaard, LAG-Svendborg – Ellen Warring, Kulturmiljørådet for Fyn.

Kulturarvsstyrelsen og andre udvalgte interessenter bliver inddraget i projektet ad hoc.

SAVE-bygningsregistrering

Sideløbende  med kulturmiljø-kortlægningen inddrages planlæggere og byggesagsbehandlere fra Svendborg Kommune i arbejdet med SAVE-registrering (bevaringsværdige bygninger). Der er i 1998 udarbejdet en SAVE-registrant for bygninger men kun for den gl. Svendborg kommune og kun for bygninger opført op til 1940. Det betyder, at der er et skævt administrationsgrundlag for bygningsmassen i den nuværende kommune. Desuden er det ønsket at få udvidet SAVE-registreringen til at indbefatte bygninger opført op til 1970. Indenfor projektperioden vil der blive registeret i alt cirka 450 bygninger samt udarbejdet en SAVE-målestok, så der fremover ad hoc kan foretages en udbygning af SAVE-registreringen efterhånden som behovet opstår.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: